Integritetspolicy

Städa och tvätta helt utan kemikalier med DIRO filtersystem och upplev alla fördelarna med vårt unika koncept.

Integritetspolicy

Slutkonsument

Version 1.0, uppdaterad den 2018-06-01
 1. INLEDNING
  Denna integritetspolicy syftar till att du som slutkonsument till

 2. Scandinavian Water Technology AB (SWATAB) ska få information om hur SWATAB hanterar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. De slutkonsumenter med vilka SWATAB har en avtalsrelation eller ska inleda en avtalsrelation med kallas nedan för ”Kunder”. De slutkonsumenter som SWATAB kontaktar eller kontaktas av utan att ha en befintlig eller nära förestående kundrelation till kallas för ”Potentiella Kunder”.

 3. VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?
  SWATAB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in avseende Kunder och Potentiella Kunder.Nedan finner du SWATABs kontaktuppgifter.

 4. Scandinavian Water Technology AB
  Jägershillgatan 26
  213 75 Malmö
  E-post: info@swatab.com

 

Vid frågor om SWATABs behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta SWATAB på info@swatab.com.

 1. TYPER AV PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS
  3.1 Kunder
  SWATAB behandlar följande personuppgifter om Kunden.

(a)Namn

(b)Telefonnummer

(c)Mejladress

(d)Leveransadress

(e)Faktueringsadress

Behandlingen av ovanstående personuppgifter är nödvändiga för att SWATAB ska kunna fullgöra det avtal som SWATAB har med Kunden. För det fall att dessa uppgifter inte kan behandlas, kan avtalet med Kunden inte fullgöras. Uppgifterna samlas in från dig själv och/eller Kunden som du företräder.

 

SWATAB sparar också Kundens köphistorik, dvs. uppgift om köpt produkt, antal, datum och pris.

 

3.2 Potentiella Kunder
SWATAB behandlar uppgifter om namn, telefon och mejladress hos Potentiella Kunder. Uppgifterna samlas in från kundkommunikation.

 1. ÄNDAMÅL, RÄTTSLIG GRUND OCH LAGRINGSTID
  4.1 Kunder
  4.1.1 Kundadministration
  Namn och kontaktuppgifter behandlas för att SWATAB ska kunna fullgöra köpet, leverera varan till Kunden och för att i övrigt administrera Kundens beställningar och att tillhandahålla service till Kunden inför och efter köpet, samt för att i övrigt utöva sina rättigheter och skyldigheter under avtalet med Kunden. Om Kunden inte är en enskild firma utförs behandlingen med en intresseavvägning som rättslig grund, där SWATABs berättigade intresse är att kunna fullgöra avtalet med Kunden och ge Kunden god service. Om Kunden är en enskild firma är den lagliga grunden för behandlingen att den är nödvändig för att SWATAB ska kunna uppfylla avtalet med Kunden.

 

Kundens personnummer behandlas vid köp mot faktura. Behandlingen utförs med en intresseavvägning som rättslig grund, där SWATABs berättigade intresse är att kunna fastställa identiteten hos kunden.

En kreditupplysning avseende Kunden kan komma att behandlas för att SWATAB ska kunna säkerställa Kundens betalningsduglighet. Behandlingen är baserad på en intresseavvägning där SWATABs berättigade intresse är att bedöma möjligheten att erhålla betalning.

Ovan angivna uppgifter sparas så länge det är nödvändigt för de ändamål som anges ovan.

4.1.2 Returer, garantianspråk och produktansvar
SWATAB sparar uppgifter om Kundens köphistorik samt eventuell korrespondens och dokumentation avseende de produkter som Kunden har köpt. I sådan dokumentation kan det förekomma att Kundens namn och andra uppgifter som rör Kunden förekommer. SWATAB sparar sådan dokumentation så länge och i den utsträckning som det är nödvändigt för att SWATAB ska kunna ge Kunden kvalificerad service efter köpet, samt för att hantera eventuella reklamationer, garantianspråk och krav under produktansvarslagen. Uppgifterna sparas för dessa ändamål med stöd av en intresseavvägning.

4.1.3 Direktmarknadsföring
SWATAB kan även komma att behandla din mejladress för direktmarknadsföring. Marknadsföringen består i att SWATAB via mejl skickar nyhetsbrev och erbjudanden om varor/tjänster som vi bedömer vara relevanta i din yrkesutövning.

Nyhetsbrev och erbjudanden skickas ut via mejl i upp till 12 månader efter Kundens senaste köp.

Nyhetsbrev och marknadsföringsmejl skickas endast under förutsättning att du inte har motsatt dig sådan marknadsföring, och du kan när som helst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev och marknadsföringsmejl. För att avregistrera dig, vänligen kontakta SWATAB på info@swatab.com eller använd länken för avregistrering som finns i varje nyhetsbrev/mejl.

Marknadsföringen sker med en intresseavvägning som rättslig grund, där SWATABs berättigade intresse är att marknadsföra sina produkter.

4.1.4 Övrigt
Utöver vad som angivits ovan kan SWATAB komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att SWATAB ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

4.2 Potentiella Kunder
SWATAB använder Potentiella Kunders uppgifter i marknadsföringssyfte med stöd av en intresseavvägning. Marknadsföringen består av mejlutskick av nyhetsbrev och erbjudanden som vi bedömer vara relevanta för dig genom tidigare kontakter. Nyhetsbrev och marknadsföringsmejl skickas endast under förutsättning att du inte har motsatt dig sådan marknadsföring, och du kan när som helst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev och marknadsföringsmejl. För att avregistrera dig, vänligen skicka ett mejl till SWATAB på info@swatab.com eller använd länken för avregistrering som finns i varje nyhetsbrev/mejl.

Dina uppgifter sparas så länge som SWATAB behöver uppgifterna för den eller de marknadsföringskampanjer för vilka uppgifterna samlades in, förutsatt att du inte dessförinnan har motsatt dig marknadsföringen. Marknadsföringen sker med en intresseavvägning som rättslig grund, där SWATABs berättigade intresse är att marknadsföra sina produkter.

 

 1. VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA UPPGIFTER MED?
  SWATAB kan komma att överföra dina personuppgifter till de personuppgiftsbiträden SWATAB använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot Kunden. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för SWATABs räkning i samband med att de utför en tjänst för SWATAB, t.ex. att leverera en beställd vara till Kunden. SWATAB vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.SWATAB kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skatteverket, om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av SWATABs verksamhet avyttras kan SWATAB komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

 2. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES?
  Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES.

 3. DINA RÄTTIGHETER
  Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot SWATAB. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

 

(a)Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida SWATAB behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

(b)Rätt till dataportabilitet (endast enskilda firmor). Om du är kund genom enskild firma har du rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit SWATAB i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att SWATAB överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.

(c)Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att SWATAB korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.

(d)Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att SWATAB raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.

(e)Rätt att göra invändningar mot SWATABs behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot SWATABs behandling av dina personuppgifter.

(f)Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att SWATAB behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska SWATAB utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig.

(g)Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av SWATABs behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger SWATAB möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

(h)Klagomål. Om du har klagomål avseende SWATABs behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta SWATAB på info@swatab.com

 1. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN
  SWATAB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras via mejl.

 

Kontaktpersoner hos kundföretag

Version 1.0, uppdaterad den 2018-06-01

 1. INLEDNING
  Denna integritetspolicy syftar till att du som kontaktperson hos ett kundföretag eller potentiellt kundföretag till Scandinavian water technology AB (”SWATAB”) ska få information om hur SWATAB hanterar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. De kundföretag med vilka SWATAB har en avtalsrelation eller ska inleda en avtalsrelation med kallas nedan för ”Kunder”. De företag som SWATAB kontaktar utan att ha en befintlig eller nära förestående kundrelation till kallas för ”Potentiella Kunder”.

 2. VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?
  SWATAB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in avseende Kunders och Potentiella Kunders kontaktpersoner.Nedan finner du SWATABs kontaktuppgifter.

 3. Scandinavian Water Technology AB
  Jägershillgatan 26
  213 75 Malmö
  E-post: info@swatab.com

 

Vid frågor om SWATABs behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta SWATAB på info@swatab.com.

 1. TYPER AV PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS
  3.1 Kunder
  SWATAB behandlar följande personuppgifter om Kunders kontaktpersoner.

 

(a)Namn

(b)Telefonnummer

(c)Mejladress

Om Kunden är din egen enskilda firma kan vi även komma att inhämta följande uppgifter.

(a)Firmans organisationsnummer (vilket även är ditt personnummer)

(b)Kreditupplysning för din enskilda firma

Behandlingen av ovanstående personuppgifter är nödvändiga för att SWATAB ska kunna fullgöra det avtal som SWATAB har med Kunden. För det fall att dessa uppgifter inte kan behandlas, kan avtalet med Kunden inte fullgöras. Uppgifterna samlas in från dig själv och/eller Kunden som du företräder.

SWATAB sparar också Kundernas köphistorik, dvs. uppgift om köpt produkt, antal, datum och pris.

3.2 Potentiella Kunder
SWATAB behandlar uppgift om namn, kontaktuppgifter och befattning avseende kontaktpersoner hos Potentiella Kunder. Uppgifterna samlas in från kundkommunikation.

 

 1. ÄNDAMÅL, RÄTTSLIG GRUND OCH LAGRINGSTID
  4.1 Kunder
  4.1.1 Kundadministration
  Namn och kontaktuppgifter behandlas för att SWATAB ska kunna fullgöra köpet, leverera varan till Kunden och för att i övrigt administrera Kundens beställningar och att tillhandahålla service till Kunden efter köpet, samt för att i övrigt utöva sina rättigheter och skyldigheter under avtalet med Kunden. Om Kunden inte är en enskild firma utförs behandlingen med en intresseavvägning som rättslig grund, där SWATABs berättigade intresse är att kunna fullgöra avtalet med Kunden och ge Kunden god service. Om Kunden är en enskild firma är den lagliga grunden för behandlingen att den är nödvändig för att SWATAB ska kunna uppfylla avtalet med Kunden.

 

Enskilda firmors organisationsnummer/personnummer behandlas vid köp mot faktura. Behandlingen utförs med en intresseavvägning som rättslig grund, där SWATABs berättigade intresse är att kunna fastställa identiteten hos kunden.

 

En kreditupplysning avseende enskilda fimor kan komma att behandlas för att SWATAB ska kunna säkerställa Kundens betalningsduglighet. Behandlingen är baserad på en intresseavvägning där SWATABs berättigade intresse är att bedöma möjligheten att erhålla betalning.

 

Ovan angivna uppgifter sparas så länge det är nödvändigt för de ändamål som anges ovan.

 

4.1.2 Returer, garantianspråk och produktansvar
SWATAB sparar uppgifter om Kundens köphistorik samt eventuell korrespondens och dokumentation avseende de produkter som Kunden har köpt. I sådan dokumentation kan det förekomma att kontaktpersonens namn och andra uppgifter som rör kontaktpersonen förekommer. SWATAB sparar sådan dokumentation så länge och i den utsträckning som det är nödvändigt för att SWATAB ska kunna ge Kunden kvalificerad service efter köpet, samt för att hantera eventuella reklamationer, garantianspråk och krav under produktansvarslagen. Uppgifterna sparas för dessa ändamål med stöd av en intresseavvägning.

4.1.3 Direktmarknadsföring
SWATAB kan även komma att behandla din mejladress för direktmarknadsföring. Marknadsföringen består i att SWATAB via mejl skickar nyhetsbrev och erbjudanden om varor/tjänster som vi bedömer vara relevanta i din yrkesutövning.

Till enskilda firmor kan nyhetsbrev och erbjudanden skickas ut via mejl i upp till 12 månader efter Kundens senaste köp. Till kontaktpersoner hos kundföretag som inte är enskilda firmor kan nyhetsbrev och erbjudanden skickas ut via mejl i upp till fem år efter Kundens senaste köp.

Nyhetsbrev och marknadsföringsmejl skickas endast under förutsättning att du inte har motsatt dig sådan marknadsföring, och du kan när som helst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev och marknadsföringsmejl. För att avregistrera dig, vänligen kontakta SWATAB på info@swatab.com eller använd länken för avregistrering som finns i varje nyhetsbrev/mejl.

Marknadsföringen sker med en intresseavvägning som rättslig grund, där SWATABs berättigade intresse är att marknadsföra sina produkter.

4.1.4 Övrigt
Utöver vad som angivits ovan kan SWATAB komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att SWATAB ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

4.2 Potentiella Kunder
SWATAB använder kontaktpersonernas uppgifter i marknadsföringssyfte med stöd av en intresseavvägning. Marknadsföringen består av mejlutskick av nyhetsbrev och erbjudanden som vi bedömer vara relevanta för dig i din yrkesutövning. Nyhetsbrev och marknadsföringsmejl skickas endast under förutsättning att du inte har motsatt dig sådan marknadsföring, och du kan när som helst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev och marknadsföringsmejl. För att avregistrera dig, vänligen skicka ett mejl till SWATAB på info@swatab.com eller använd länken för avregistrering som finns i varje nyhetsbrev/mejl.

Dina uppgifter sparas så länge som SWATAB behöver uppgifterna för den eller de marknadsföringskampanjer för vilka uppgifterna samlades in, förutsatt att du inte dessförinnan har motsatt dig marknadsföringen. Marknadsföringen sker med en intresseavvägning som rättslig grund, där SWATABs berättigade intresse är att marknadsföra sina produkter.

 

 1. VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA UPPGIFTER MED?
  SWATAB kan komma att överföra dina personuppgifter till de personuppgiftsbiträden SWATAB använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot Kunden. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för SWATABs räkning i samband med att de utför en tjänst för SWATAB, t.ex. att leverera en beställd vara till Kunden. SWATAB vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.SWATAB kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skatteverket, om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av SWATABs verksamhet avyttras kan SWATAB komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

 2. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES?
  Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES.

 3. DINA RÄTTIGHETER
  Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot SWATAB. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

 

(a)Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida SWATAB behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

(b)Rätt till dataportabilitet (endast enskilda firmor). Om du är kund genom enskild firma har du rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit SWATAB i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att SWATAB överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.

(c)Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att SWATAB korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.

(d)Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att SWATAB raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.

(e)Rätt att göra invändningar mot SWATABs behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot SWATABs behandling av dina personuppgifter.

(f)Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att SWATAB behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska SWATAB utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig.

(g)Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av SWATABs behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger SWATAB möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

(h)Klagomål. Om du har klagomål avseende SWATABs behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta SWATAB på info@swatab.com

 1. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN
  SWATAB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras via mejl.

Användning av webbsida/cookies

Version 1.0 uppdaterad den 2018-01-06

 1. INLEDNING
  Vi, Scandinavian water technology AB (”SWATAB”), använder cookies på vår webbsida och samlar därigenom in vissa personuppgifter om personer som använder vår webbsida. I denna informationspolicy förklarar vi bl.a. vilka cookies vi använder, vad de används för och vilka val du kan göra gällande våra cookies. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande avseende behandlingen av dina personuppgifter.

 2. VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?
  SWATAB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in från användare av SWATABs webbsida.Nedan finner du SWATABs kontaktuppgifter.

 

Scandinavian Water Technology AB
Jägershillgatan 26

213 75 Malmö
E-post: info@swatab.com

 

Vid frågor om SWATABs behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta SWATAB på info@swatab.com

 

 1. VAD ÄR EN COOKIE?
  En cookie är en liten textbaserad fil som placeras på din dator, mobiltelefon eller liknande enhet, med information om din navigering på webbplatsen. Det finns temporära cookies och varaktiga cookies. Temporära cookies, även kallade sessionscookies, sparas i din enhet till dess du stänger webbläsaren. Varaktiga cookies har ett utgångsdatum och när detta datum har passerats raderas cookien när du återkommer till den webbplats som skapade den.Cookies kan vara ”förstapartscookies eller ”tredjepartscookies”. Förstapartscookies är cookies som är satta på webbsidan av SWATAB. Tredjepartscookies är cookies som är satta på webbplatsen av någon annan än SWATAB.

 

 1. VILKA SPECIFIKA COOKIES ANVÄNDS PÅ DENNA WEBBSIDA OCH I VILKET SYFTE?
  I tabellen nedan specificeras de cookies som vi använder på vår webbsida, tillsammans med information om syfte, vilka personuppgifter som samlas in, varaktighet och vem som hanterar cookien.

 

 1. VILKEN LAGLIG GRUND HAR SWATAB FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER?
  SWATAB behandlar dina personuppgifter enligt ovan med stöd av samtycke från dig, som du lämnar i samband med att du går in på vår webbsida.

 2. KAN JAG SÄGA NEJ TILL COOKIES?
  Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din enhet kan du vanligtvis helt eller delvis stänga av det i din webbläsares inställningar. I vissa webbläsare kan du till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Du kan även i webbläsarens inställningar radera cookies som lagrats sedan tidigare.Tänk på att om du väljer att radera eller blockera cookies kan det få till följd att användningen av vår webbsida och våra tjänster inte fungerar.

 3. VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?
  De personuppgifter som samlas in via tredjepartscookies kommer även att lämnas ut till den tredje part som tillhandahåller cookien (se tabellen under punkt 4).SWATAB kan även komma att överföra dina personuppgifter till eventuellt logistik företag. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för SWATABs räkning i samband med att de utför en tjänst för SWATAB, t.ex. att leverera en beställd vara till dig. SWATAB vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

 

SWATAB kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av SWATABs verksamhet avyttras kan SWATAB komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

 

 1. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES
  Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES

 2. DINA RÄTTIGHETER
  Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot SWATAB. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.(a)Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida SWATAB behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

 

(b)Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit SWATAB i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att SWATAB överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.

(c)Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att SWATAB korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.

(d)Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att SWATAB raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.

 

(e)Rätt att göra invändningar mot SWATABs behandling av personuppgifter. Du har rätt att invända mot SWATABs behandling av dina personuppgifter. Rätten att göra invändningar gäller bl.a. om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning, såvida inte SWATAB kan påvisa

(i) tvingandeberättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller (ii) om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

(f)Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att SWATAB behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska SWATAB utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig.

(g)Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av SWATABs behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger SWATAB möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

(h)Klagomål. Om du har klagomål avseende SWATABs behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta SWATAB på info@swatab.com

 1. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN
  SWATAB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Ändringarna kommer att aviseras på denna webbsida.

Intresserad av att veta mer?

Vi kan hjälpa dig med lösningar som ger reducerad eller till och med en kemikaliefri arbetsmiljö. Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar så vi kan tillsammans se över hur just er lösning skulle kunna se ut.